VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Vymezení pojmů:

1.1. Andulka:
Andulka je obchodní společnost Andulka services s.r.o., se sídlem Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 28136659 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19537.
Andulka je podnikatelem, který zajišťuje pro Uživatele služby poskytování úklidových a jiných služeb, a to prostřednictvím Uklízeček.

1.2. Uživatel služby:
Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, zpravidla společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, která má zájem o zajištění poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízeček ve sjednaném rozsahu.

1.3. Uklízečka:
Uklízečkou se rozumí právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, která má jakožto smluvní partner společnosti Andulka zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování úklidových služeb.

1.4. Smlouva o zajištění úklidových služeb:
Smlouvou o zajištění úklidových služeb se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a společností Andulka, jejímž předmětem je závazek společnosti Andulka zajistit bez protiplnění pro Uživatele služby poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízečky ve sjednaném rozsahu. Podpisem smlouvy dává Uživatel služby společnosti Andulka pokyn k propojení s Uklízečkou, která bude akceptovat podmínky (především místo, rozsah, frekvence a cena) úklidu vymezené Smlouvou o zajištění úklidových služeb.

1.5. Smlouva o dílo:
Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Uklízečkou, jejímž předmětem je závazek Uklízečky poskytnout Uživatelovi služby úklidové služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu.

1.6. Prostor poskytování služeb:
Jedná se o prostory specifikované ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb čl.II odst. 1.

1.7. Způsob komunikace stran
Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím svých zástupců anebo kontaktních osob uvedených ve smlouvě o zajištění úklidových služeb. Kontaktní osoba společnosti Andulka pro konkrétní oblast spravující konkrétní Uživatelé služby a kontaktní údaje, na nichž je k dispozici, je uvedena na webových stránkách společnosti Andulka.

 

2. Smlouva o zajištění úklidových služeb

2.1. Obsahem Smlouvy o zajištění úklidových služeb je zejména specifikace frekvence a rozsahu úklidu, o jehož zajištění má Uživatel služby zájem, cena za tyto služby a doba, na kterou budou služby poskytovány.

2.2. Smlouva o zajištění úklidových služeb je uzavírána na dobu uvedenou ve smlouvě. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou se platnost Smlouvy o zajištění úklidových služeb automaticky prodlužuje vždy o dobu, na kterou byla sjednána, pokud nebude nejméně 3 měsíce před uplynutím této doby písemně sděleno druhé straně, že nemá zájem o automatické prodloužení Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

2.3. Platnost Smlouvy o zajištění úklidových služeb zaniká Uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud nebyla prodloužena ve smyslu odst. 2.2. tohoto článku a v dalších případech stanovených těmito Podmínkami nebo zákonem.

2.4. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou a neurčitou platí 14denní výpovědní doba. Výpovědní doba začíná běžet od nahlášení výpovědi na email city manažera odpovědného za dané město, jež je k dispozici na webových stránkách společnosti Andulka.

 

3. Frekvence a rozsah úklidu:

3.1. Přesná specifikace objednaných služeb je stanovená ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb v čl. II odst. 4.

3.2. Při objednávce služby mytí a leštění oken na chodbách, mytí rámů oken a osvětlovacích těles je v ceně zahrnuto mytí do výše 2.5 m, nikoliv výškové práce. Andulka nenese odpovědnost za úklid oken vnitřních výplní tzv. dvojitých/šroubovacích oken a osvětlovacích těles, která jsou k sobě přimontována šroubkem. Úklid těchto vnitřních výplní si zajišťuje uživatel služby sám.

3.3. Zajištěný úklid je prováděn v místě poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

3.4. V ceně úklidu je zahrnutý standardní úklid se standardními čistícími prostředky. V případě potřeby použití speciálních prostředků tyto prostředky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady. V případě potřeby použití speciálních pomůcek tyto pomůcky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady (např. ale ne pouze Štafle, teleskopická tyč atd.).

3.5. Úklidové služby jsou zajištěny pouze v případech, kdy v domě neprobíhá žádná rekonstrukce, opravy, ani jakékoliv činnosti, které zvyšují obvyklé znečištění Prostor poskytování služeb. Tato smlouva nezahrnuje úklid po stavbě či malování, úklid exkrementů, vylitých barev a laků, odstraňování grafitů, úklid výkalů, zvratků a pelechů po bezdomovcích, vyklízení nestandardního odpadu, či jiných nečistot, které nevzniknou běžným užíváním uklízených prostorů. Tyto či případné jiné služby budou objednány a plnění fakturováno samostatně nad rámec této smlouvy. Nebude-li objednáno zajištění zvláštního úklidu zavazuje se Uživatel služby po těchto neobvyklých činnostech provést úklid na své náklady a nejpozději před obvyklou dobou zajištění poskytování služeb ze strany Uklízečky.

3.6. Rekonstrukce v domě vyžadující dočasné přerušení úklidu se Uživatel služby zavazuje nahlásit minimálně 1 měsíc před jejich začátkem. V opačném případě má Uklízečka právo na plné uhrazení měsíčního paušálu za úklidy, které byly naplánované.

 

4. Cena

4.1. Cena za úklidové služby je uvedena ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

4.2. Cena může být ze strany společnosti Andulka navýšena.

4.3. Andulka se zavazuje o této změně informovat Uživatele služby písemně na kontaktní e-mail ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb. Pokud Uživatel služby do 14 dnů od oznámení navýšení ceny neodstoupí od Smlouvy o zajištění úklidových služeb, sjednávají účastníci, že souhlasí s takto zvýšenou cenou.

4.4. Cena je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce, ve kterém má být zajištěno provedení úklidu ze strany společnosti Andulka na účet uvedený ve smlouvě.

 

5. Uzavření Smlouvy o dílo

5.1. Uzavření smlouvy o dílo je stvrzeno tak, že Uživatel služby umožní Uklízečce přístup do Prostor poskytování služeb, zejména předáním klíčů anebo vstupních kódů ke vstupním dveřím do domu a dále předáním klíčů od úklidové místnosti, příp. místnosti, v níž bude mít Uklízečka přístup k vodě a možnost uložení úklidových prostředků pro výkon své činnosti.

5.2. Uzavřením smlouvy o dílo se Uklízečka zavazuje poskytovat Uživatelovi služby úklidové služby v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb.

6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování úklidových služeb Uklízečkou Uživatelovi služby:

6.1. Uživatel služby má právo na řádné a včasné provedení úklidu ve smluveném rozsahu.

6.2. Uklízečka je povinna provádět úklidové služby s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality úklidových prací stanovenými v obecně závazných právních předpisech, anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností vykonávaných v Prostorách poskytování služeb.

6.3. Uklízečka je při provádění úklidových služeb povinna používat kvalitní úklidové, čistící a dezinfekční úklidové prostředky a pomůcky.

6.4. Uklízečka je povinna o dokončení úklidu informovat Uživatele služby, a to podpisem na rozpis úklidu v domě.

6.5. Uklízečka je oprávněna provést úklid v kteroukoliv dobu či kterýkoliv den v době od 7:00 hodin do 21:00 hodin a po uvedenou dobu má právo přístupu do Prostor poskytování služeb.

6.6. Uživatel služby se zavazuje poskytovat Uklízečce potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Uklízečkou odůvodněně požadovanou, a to zejména:

     - předat Uklízečce klíče nebo přístupové kódy od společných prostor domu, zejména od Prostor poskytování služeb, za účelem provedení úklidu.

      - zajistit Uklízečce po dobu provádění úklidu přístup k odběru teplé a studené vody a tyto vody na vlastní náklady Uklízečce dodat, a dále umožnit Uklízečce využít místo pro výlev použité vody

      - zajistit Uklízečce zamykatelnou místnost nebo skříni

     - provést samostatně úklid při neobvyklé činnosti ve smyslu čl. 3 odst. 3.5 těchto Podmínek, neobjedná-li si zajištění zvláštního úklidu u Uklízečky prostřednictvím společnosti Andulka

     - zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné k úklidu a způsobilé pro provedení úklidu, a to především vyklizeny od všech předmětů, které brání či mohou bránit provedení úklidu. Uklízečka není povinna zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Uklízečka není povinna a oprávněna zajistit jejich odstranění a provedení úklidu pod nimi a současně Uklízečka neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů.

     - zajistit vyklizení kočárkáren, sušáren či jiných podobných prostor v případě, že tyto prostory jsou součásti rozsahu úklidu specifikovaného ve Smlouvě o zajištění úklidových služeb. Andulka nepřebírá odpovědnost za tyto věci ani za škodu na nich způsobenou.

     - zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení úklidu

     - Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedeném úklidu tento prohlédnout a zkontrolovat

     - je-li Uživatelem služby právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby.

6.7. V případě prodlení Uživatele služby s úhradou ceny za vybraný Program (tj. odměny za provedený úklid) se Uživatel služby zavazuje zaplatit Uklízečce smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

6.8. Uživatel služby zodpovídá za bezvadný stav vlastních elektrických a plynových spotřebičů a zařízení, které jsou používány v rámci smluvních činností. Zejména zajišťuje pravidelné revize těchto elektrických a plynových spotřebičů. Zodpovědná osoba za Uživatele služby vždy seznámí Uklízečku s návody k používání těchto jednotlivých elektrických a plynových spotřebičů a zařízení.

7. Kontrola provádění úklidových služeb a řešení reklamací

7.1. S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Uklízečky bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však v den provedení úklidu, a to telefonicky a emailem vůči kontaktní osobě společnosti Andulka s tím, že je povinen popsat konkrétní vady úklidových služeb.

7.2. V případě, že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s uzavřenou smlouvou.

7.3. Andulka se zavazuje oprávněnou reklamaci Uživatele služby řešit neprodleně, a to zajištěním provedení náhradního úklidu, který bude proveden nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení reklamace, a to bezplatně.

7.4. V případě. v pořadí druhé oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na poskytnutí slevy v podobě bezplatného provádění úklidových služeb v bezprostředně následujícím kalendářním týdnu.

7.5. V případě v pořadí třetí oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na odstoupení od smlouvy o Dílo s Uklízečkou a zajištění jiné Uklízečky od společnosti Andulka.

7.6. V případě, že Uklízečka způsobí porušením svých smluvních povinností Uživatelovi služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu. Uklízečka je povinna mít pro tyto účely sjednanou pojistnou smlouvu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Uživatel služby uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Andulka. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

8.2. Osobní údaje Uživatele služby budou zpracovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy o zajištění úklidových služeb a pouze pro účely plnění této smlouvy.

8.3. Andulka informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Andulka provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Andulka o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

8.4. Uživatel služby tímto uděluje společnosti Andulka výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu. Andulka informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Smlouvy o zajištění úklidových služeb.

9.2. Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Andulka postoupila jím zvolené třetí osobě práva z této smlouvy pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této smlouvy pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Andulka.

9.3. Uživatel služby podpisem Smlouvy o zajištění úklidových služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

9.4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.12.2018.