Andulka

Všeobecné smluvní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1 Andulka

Andulka je obchodní společnost Andulka services s.r.o., se sídlem Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 28136659 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19537. Andulka je podnikatelem, který zajišťuje pro Uživatele služby poskytování úklidových a jiných služeb, a to prostřednictvím Uklízeček.

1.2 Uživatel služby

Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, která má zájem o zajištění poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízeček, se kterými ve sjednaném rozsahu uzavírá Smlouvu o dílo.

1.3 Uklízečka

Uklízečkou se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má jakožto smluvní partner společnosti Andulka zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování úklidových služeb.

1.4 Poskytování úklidových služeb

Objednávkou úklidových služeb se rozumí Objednávka Uživatele služby potvrzená společností Andulka, jejímž předmětem je závazek společnosti Andulka zajistit bez protiplnění pro Uživatele služby poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízečky ve sjednaném rozsahu. Potvrzením Objednávky dává Uživatel služby společnosti Andulka pokyn k propojení s Uklízečkou, která bude akceptovat podmínky (především místo, rozsah, frekvence a cena) úklidu vymezené Objednávkou úklidových služeb.

1.5 Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Uklízečkou, jejímž předmětem je závazek Uklízečky poskytnout Uživateli služby úklidové služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu.

1.6 Prostor poskytování služeb

Jedná se o prostory specifikované v čl. II odst. 1 Objednávky úklidových služeb.

1.7 Způsob komunikace stran

Komunikace stran v rámci poskytování úklidových služeb probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v případě Uživatele služby v Objednávce a v případě společnosti Andulka na webových stránkách společnosti Andulka. V případě změny osoby zastupující Uživatele služby, která s Andulkou uzavřela Objednávku úklidových služeb, je Uživatel služby povinen neprodleně po změně zastupující osoby tuto skutečnost oznámit společnosti Andulka.

2. Objednávka úklidových služeb

2.1 Obsahem Objednávky úklidových služeb je zejména specifikace frekvence a rozsahu úklidu, o jehož zajištění má Uživatel služby zájem, cena za tyto služby a doba, na kterou budou služby poskytovány.

2.2 Poskytování úklidových služeb se sjednává na dobu uvedenou v Objednávce. 

2.3 Platnost závazku poskytovat úklidové služby zaniká výpovědí definovanou dle čl. 2 odst. 2.4 těchto Podmínek a v dalších případech stanovených těmito Podmínkami nebo zákonem.

2.4 Pro úklidové služby sjednané na dobu neurčitou platí 14denní výpovědní doba. Výpovědní doba začíná běžet od nahlášení výpovědi na aktuální kontaktní e-mail na webových stránkách společnosti Andulka.

3. Frekvence a rozsah úklidu

3.1 Přesná specifikace objednaných služeb je stanovená v čl. II odst. 4 Objednávky úklidových služeb. 

3.2 Při Objednávce služby mytí a leštění oken, mytí rámů oken a osvětlovacích těles je v ceně zahrnuto mytí do výše 2.5 m, nikoliv výškové práce. Andulka nenese odpovědnost za úklid oken vnitřních výplní tzv. dvojitých/šroubovacích oken a osvětlovacích těles, která jsou k sobě přimontována šroubkem. Úklid těchto vnitřních výplní si zajišťuje Uživatel služby sám. 

3.3 Zajištěný úklid je prováděn v místě poskytování služeb uvedeném v Objednávce    úklidových služeb.

3.4 V ceně úklidu je zahrnutý standardní úklid se standardními čistícími prostředky. V případě potřeby použití speciálních prostředků tyto prostředky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady. V případě potřeby použití speciálních pomůcek tyto pomůcky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady (např. štafle, teleskopická tyč, vysavač, rejžákové koště atd.). Uživatel služby na vlastní náklady zabezpečí hygienické potřeby a ostatní drogistické zboží, které bude Uklízečka doplňovat nebo využívat v Prostorách poskytování služeb (pokud je specifikováno v Objednávce úklidových služeb) (např. toaletní papír, papírové ubrousky, kapsle do myčky, houbičky na nádobí atd.)

3.5 Úklidové služby jsou zajištěny pouze v případech, kdy v Prostorách poskytování služeb neprobíhá žádná rekonstrukce, opravy, ani jakékoliv činnosti, které zvyšují obvyklé znečištění Prostor poskytování služeb. Objednávka nezahrnuje úklid po stavbě či malování, úklid exkrementů, vylitých barev a laků, odstraňování grafitů, úklid výkalů, zvratků, vyklízení nestandardního odpadu, či jiných nečistot, které nevzniknou běžným užíváním uklízených prostorů. Tyto či případné jiné služby budou objednány a plnění fakturováno samostatně nad rámec Objednávky. Nebude-li objednáno zajištění zvláštního úklidu zavazuje se Uživatel služby po těchto neobvyklých činnostech provést úklid na své náklady a nejpozději před obvyklou dobou zajištění poskytování služeb ze strany Uklízečky.

3.6 Rekonstrukci v Prostorách poskytování služeb vyžadující dočasné přerušení úklidu a jiné dlouhodobé pozastavení úklidu (po dobu alespoň 14 dní) se Uživatel služby zavazuje nahlásit minimálně 1 měsíc před jejich začátkem. V opačném případě má Uklízečka právo na plné uhrazení měsíčního paušálu za úklidy, které byly naplánované.

4. Cena 

4.1 Cena za úklidové služby je uvedena v Objednávce úklidových služeb.

4.2 Cena bude zpravidla jednou ročně navyšována o tzv. mzdovou inflaci stanovenou jako vyšší z následujících variant - a) meziroční procento nárůstu minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády b) procento nárůstu průměrné mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem. Tyto ekonomické ukazatele jsou určující pro osoby poskytující své služby v oblasti úklidu. Navržená cena pro obě strany je pak doporučená hodnota, která by měla usnadnit spojení potencionálního Uživatele služby s Uklízečkou ochotnou za těchto podmínek službu vykonávat. V případě mimořádných okolností je možné k navýšení ceny přistoupit i častěji.

4.3 Andulka se zavazuje o této změně informovat Uživatele služby písemně na kontaktní e-mail uvedený v Objednávce úklidových služeb. Pokud Uživatel služby do 14 dnů od oznámení navýšení ceny úklidových služeb neukončí odebírání úklidových služeb výpovědí dle bodu 2.4 těchto podmínek, sjednává Uklízečka a Uživatel služby, že souhlasí s takto zvýšenou cenou. 

4.4 Cena je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce, ve kterém má být zajištěno provedení úklidu ze strany Uživatele na bankovní účet uvedený v Objednávce. Cena za využité služby společnosti Andulka bude jménem Uklízečky zprostředkována společností Andulka jako zástupce pro výběr plateb Uklízečky.

4.5 V případě vzniku přeplatku, ale ne pouze z důvodu reklamace nebo poskytnuté slevy, má Uživatel právo na jeho vrácení, a to v lhůtě 30 dní ode dne, kdy existenci přeplatku Andulka potvrdila e-mailem.

5. Uzavření Smlouvy o dílo

5.1 K uzavření  Smlouvy o dílo dochází tak, že Uživatel služby umožní Uklízečce přístup do Prostor poskytování služeb, zejména předáním klíčů nebo vstupních kódů ke vstupním dveřím a dále předáním klíčů od úklidové místnosti, příp. místnosti, v níž bude mít Uklízečka přístup k vodě a možnost uložení úklidových prostředků pro výkon své činnosti.

5.2 Uzavřením Smlouvy o dílo se Uklízečka zavazuje poskytovat Uživateli služby úklidové služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Objednávce úklidových služeb a v těchto Všeobecných smluvních podmínkách, zejména v čl. 6.

5.3 Andulka si vyhrazuje právo na zajištění nové Uklízečky v případě odstoupení Uživatele služby od Smlouvy o dílo, nebo v případě, kdy Uklízečka není schopna plnit Smlouvu o dílo.

6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a v Objednávce úklidových služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování úklidových služeb Uklízečkou Uživateli služby:

6.1 Uživatel služby má právo na řádné a včasné provedení úklidu ve smluveném rozsahu. 

6.2 Uklízečka je povinna provádět úklidové služby s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality úklidových prací stanovenými v obecně závazných právních předpisech, anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností vykonávaných v Prostorách poskytování služeb.

6.3 Uklízečka je při provádění úklidových služeb povinna používat kvalitní úklidové, čistící a dezinfekční úklidové prostředky a pomůcky.

6.4 Uklízečka je povinna o dokončení úklidu informovat Uživatele služby, a to podpisem na rozpis úklidu.

6.5 Uklízečka je oprávněna provést úklid v kteroukoliv domluvenou dobu či kterýkoliv den a po uvedenou dobu má právo přístupu do Prostor poskytování služeb. Uživatel služby může vznést požadavek na konkrétní den a čas úklidu. V domluvenou dobu si Uživatel služby objednává kapacitu Uklížečky, za kterou jí platí domluvený měsíční paušál. To platí i v případech, kdy ze strany Uživatele služby nastane mimořádný požadavek na zrušení úklidu (např. v den státního svátku, při absenci osob v Prostoru poskytování služeb apod.).

6.6 Uživatel služby se zavazuje poskytovat Uklízečce potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Uklízečkou odůvodněně požadovanou, a to zejména:

  • předat Uklízečce klíče nebo přístupové kódy od Prostor poskytování služeb, za účelem provedení úklidu.
  • zajistit Uklízečce po dobu provádění úklidu přístup k odběru vody a na vlastní náklady Uklízečce vodu dodat, a dále umožnit Uklízečce využít místo pro výlev použité vody. Pokud přístup k odběru vody nebude zajištěn, Uklízečka provede úklid v rozsahu, v jakém jí to okolnosti umožňují.
  • zajistit Uklízečce zamykatelnou místnost nebo skříň
  • provést samostatně úklid při neobvyklé činnosti ve smyslu čl. 3 odst. 3.5 těchto Podmínek, neobjedná-li si zajištění zvláštního úklidu u Uklízečky prostřednictvím společnosti Andulka
  • zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné k úklidu a způsobilé pro provedení úklidu, a to především vyklizeny od všech předmětů a elektronických zařízení (např. laptopů atd.), které brání či mohou bránit provedení úklidu. Uklízečka není povinna zajistit odstranění těchto předmětů a elektronických zařízení pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty a elektronická zařízení odstraněny, Uklízečka není povinna a oprávněna zajistit jejich odstranění a provedení úklidu pod nimi a současně Uklízečka neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů. Andulka nepřebírá odpovědnost za tyto věci ani za škodu na nich způsobenou.
  • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení úklidu
  • Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedeném úklidu tento prohlédnout a zkontrolovat
  • zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby.

6.7 V případě prodlení Uživatele služby s úhradou ceny za potvrzenou Objednávku (tj. odměny za provedený úklid) se Uživatel služby zavazuje zaplatit Uklízečce smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Uživatel služby se zavazuje Andulce uhradit poplatek za vystavení každé jednotlivé upomínky na řádně neuhrazenou fakturu. Poplatek je stanoven ve výši 100 Kč za jednu každou jednotlivou upomínku.

6.8 Uživatel služby zodpovídá mimo jiné za bezvadný stav vlastních elektrických a plynových spotřebičů a zařízení (např. myčka, lednice atd.), které jsou používány v rámci objednaných činností. Zejména zajišťuje pravidelné revize těchto elektrických a plynových spotřebičů. Zodpovědná osoba za Uživatele služby vždy seznámí Uklízečku s návody k používání těchto jednotlivých elektrických a plynových spotřebičů a zařízení. Úklid elektrických zařízení je úměrný domluvené frekvenci a odpovídá standardu běžného úklidu.

6.9 Uživatel služby bere na vědomí a souhlasí s tím, že s Uklízečkou neuzavře jiný smluvní vztah, jehož předmětem je poskytování úklidových služeb Uklizečkou, bez vědomí společnosti Andulka, který by byl v rozporu se zájmy společnosti Andulka a který by způsobil jakoukoliv újmu na straně společnosti Andulka, a to jak po dobu trvání Objednávky úklidových služeb, tak pro dobu 1 roku po ukončení této Objednávky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Andulka. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro vymáhání nároku na náhradu případné škody ze strany společnosti Andulka.

6.10 Postoupení pohledávek dle § 1887 občanského zákoníku:

V případě, že Uživatel služby zcela neuhradí Uklízečce cenu za dílo podle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Uklízečkou v návaznosti na využití služeb Andulky, a to do 5. dne ode dne splatnosti ceny díla, postupuje Uklízečka uplynutím této lhůty na Andulku: 

a) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu ceny za provedení díla, kterou je povinen uhradit Uživatel služby Uklízečce na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Uklízečkou v návaznosti na využití služeb Andulky;

b) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu smluvní pokuty, kterou je povinen uhradit Uživatel služby Uklízečce ve výši 0,05 % z dlužné částky za cenu za dílo za každý, byť jen započatý den prodlení s hrazením ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Uklízečkou v návaznosti na využití služeb Andulky. 

Uklízečka za uvedených podmínek postupuje na Andulku specifikované pohledávky týkající se veškerých budoucích Smluv o dílo uzavřených s Uživateli služby v návaznosti na využití služeb Andulky. Andulka tyto budoucí pohledávky za uvedených podmínek přijímá. 

Uživatel služby s tímto postoupením budoucích pohledávek výslovně souhlasí.

7. Kontrola provádění úklidových služeb a řešení reklamací

7.1 S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Uklízečky bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však 24 hodin od provedení úklidu, a to zasláním vytýkaných vad na e-mail uvedený na webových stránkách společnosti Andulka, s tím, že je povinen popsat konkrétní vady úklidových služeb.

7.2 V případě že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s Objednávkou.

7.3 Andulka se zavazuje oprávněnou reklamaci Uživatele služby řešit neprodleně, a to zajištěním provedení náhradního úklidu, který bude proveden nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení reklamace, a to bezplatně.

7.4 V případě v pořadí druhé oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na poskytnutí slevy v podobě bezplatného provádění úklidových služeb při bezprostředně následujícím úklidu.

7.5 V případě v pořadí třetí oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na odstoupení od Smlouvy o dílo s Uklízečkou a zajištění jiné Uklízečky od společnosti Andulka.

7.6 V případě, že Uklízečka způsobí porušením svých smluvních povinností Uživateli služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu. Uklízečka je povinna mít pro tyto účely sjednanou pojistnou smlouvu. Je povinností Uklízečky pojistnou událost řešit na svou odpovědnost. Andulka se zavazuje poskytnout přiměřenou součinnost, jako například předat kontaktní údaje apod.

8. Hodnocení úklidových služeb

8.1 Čas od času vyzve Andulka Uživatele služby, aby vložil hodnocení daných úklidových služeb Uklízečky, přičemž může uvést nepovinný komentář či zpětnou vazbu týkající se daných úklidových služeb, prostřednictvím technologické platformy Andulka. O Vaši zpětnou vazbu stojíme. Jen díky ní můžeme vylepšovat kvalitu našich služeb.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Uživatel služby uděluje dle zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Andulka. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Objednávky úklidových služeb.

9.2 Osobní údaje Uživatele služby budou zpracovávány pouze po dobu poskytování úklidových služeb a pouze pro účely plnění Objednávky. 

9.3 Andulka informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Andulka provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Andulka o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

9.4 Uživatel služby tímto uděluje společnosti Andulka výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu.  Andulka informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Objednávky úklidových služeb.

10.2 Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897, odst. 1 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Andulka postoupila jím zvolené třetí osobě práva z Objednávky pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této Objednávky pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Andulka.

10.3 Uživatel služby potvrzením Objednávky úklidových služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.4 Rozhodné právo - tyto Všeobecné smluvní podmínky se řídí právem České republiky.

10.5 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.10.2023.