Andulka

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Andulka s.r.o., IČO: 2813665, se sídlem Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01, provozující administrativní a technologickou platformu (dále jen “Platforma”) na internetových stránkách www.naseandulka.cz (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele Platformy (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Společnosti.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, sídlo subjektu);

b) informace vyžadované platnými právními předpisy pro daňové účely: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu.

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?

a) Smlouvu o poskytování služeb 

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, sídlo subjektu, číslo účtu, fotografie osoby, místo bydliště je nezbytné pro zprostředkovatelskou činnost na základě Smlouvy o poskytování služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a následné plnění práv a povinností z této smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností prostřednictvím Platformy. Zpracování je dále nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Andulka services s.r.o..

b) Objednávku o zajištění úklidových služeb

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, je nezbytné pro zprostředkovatelskou činnost na základě Objednávky o zajištění úklidových služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a následné plnění práv a povinností z této smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností prostřednictvím Platformy.

c) Ochrana právních zájmů (nároků)

 • Zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Společnosti spočívajících ve vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany proti nárokům uplatněným vůči Společnosti. 

d) Marketing a propagace Společnosti a služeb Platformy prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu –e-mailová adresa.
 • Z odběru nabídkových e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zasílaných zprávách.
e) Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Článku 14 poskytujeme transparentní informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů, které firma Andulka services s.r.o. oslovuje formou nezávazné nabídky na zajištění úklidu společných prostor bytových domů prostřednictvím poštovních služeb.
 
 • Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Andulka services s.r.o.
 • Kategorie dotčených osobních údajů - Andulka services zpracovává výhradně tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně název právnické osoby, sídlo právnické osoby.
 • Příjemci osobních údajů - zástupci firmy Andulka services s.r.o. a případné logistické firmy.
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - z povahy služby nelze jednoznačně tuto dobu vymezit. Údaje jsou uchovány do momentu, kdy nás subjekt údajů informuje, že má o službu zájem, nebo nikoliv. Nezávazná nabídka je poskytována za účelem nápomoci péči správného hospodáře se zájmem zajistit kvalitní servis v oblasti úklidu, který je běžnou lidskou potřebou.
 • Osobní údaje subjektu údajů pocházejí z veřejně dostupných zdrojů z portálu justice.czkurzy.cz, případně jiných veřejně dostupných zdrojů.
 • Kontaktní údaje správce osobních údajů - 

f) pro reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7)

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, místo narození, datum narození, identifikační číslo daňového poplatníka, stát, kde jste rezidentem, DIČ, identifikační číslo bankovního účtu, vlastníka čísla účtu, je nezbytné pro reportování potřebných informací v souladu s právními předpisy pro daňové účely (zejména směrnice DAC7).

3. Kdo všechno jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti, jejich zaměstnanců a jiných pověřených osob zpracovávány také partnery Společnosti. Externí partneři, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Společnost pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Společnost zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Společnost pro tyto služby využívá (např. dodavatelé softwarových a IT systémů; poskytovatelé komunikačních služeb;
 • osoby, které Společnosti poskytují poradenské služby (např. advokátní kancelář);

Společnost je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. správním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním nebo občanským soudním řízením.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje společnost zpracovává?

 • Vaše osobní údaje Společnost zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a dále následujících 5 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, Společnost zpracovává Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
 • V případě oprávněného zájmu Společnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem. 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Společnost ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Společnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Společností zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Společnosti byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete společnost kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Společnost písemně na adrese Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 či na e-mailové adrese: info@naseandulka.cz

Informace ohledně cookies a jejich zpracování naleznete na stránce ZDE