VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1.Vymezení pojmů:

1.1 Andulka: 
Andulka je obchodní společnost Andulka services s.r.o., se sídlem Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 28136659 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19537.
Andulka je podnikatelem, který zajišťuje pro Uživatele služby poskytování úklidových a jiných služeb, a to prostřednictvím Uklízeček.

1.2 Uživatel služby:
Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, zpravidla společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, která má zájem o zajištění poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízeček ve sjednaném rozsahu.

1.3 Uklízečka:
Uklízečkou se rozumí právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, která má jakožto smluvní partner společnosti Andulka zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování úklidových služeb.

1.4 Poskytování úklidových služeb:
Objednávkou úklidových služeb se rozumí Objednávka Uživatele služby potvrzená společností Andulka, jejímž předmětem je závazek společnosti Andulka zajistit bez protiplnění pro Uživatele služby poskytování úklidových služeb prostřednictvím Uklízečky ve sjednaném rozsahu. Potvrzením Objednávky dává Uživatel služby společnosti Andulka pokyn k propojení s Uklízečkou, která bude akceptovat podmínky (především místo, rozsah, frekvence a cena) úklidu vymezené Objednávkou úklidových služeb.

1.5 Smlouva o dílo:
Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Uklízečkou, jejímž předmětem je závazek Uklízečky poskytnout Uživateli služby úklidové služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu.

1.6 Prostor poskytování služeb:
Jedná se o prostory specifikované v čl. II odst. 1 Objednávky úklidových služeb.

1.7 Způsob komunikace stran
Komunikace stran v rámci poskytování úklidových služeb probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v případě Uživatele služby v Objednávce a v případě společnosti Andulka na webových stránkách společnosti Andulka. V případě změny osoby zastupující Uživatele služby, která s Andulkou uzavřela Objednávku úklidových služeb, se všechna práva a povinnosti z této Objednávky a Všeobecných smluvních podmínek automaticky přesouvají na novou osobu, která Uživatele služby zastupuje.

2.Objednávka úklidových služeb

2.1 Obsahem Objednávky úklidových služeb je zejména specifikace frekvence a rozsahu úklidu, o jehož zajištění má Uživatel služby zájem, cena za tyto služby a doba, na kterou budou služby poskytovány.

2.2 Poskytování úklidových služeb se sjednává na dobu uvedenou v Objednávce. V případě úklidových služeb, sjednaných na dobu určitou se platnost Objednávky úklidových služeb automaticky prodlužuje vždy o dobu, na kterou byla sjednána, pokud nebude nejméně 3 měsíce před uplynutím této doby písemně sděleno druhé straně, že nemá zájem o automatické prodloužení poskytování úklidových služeb. 

2.3 Platnost závazku poskytovat úklidové služby zaniká Uplynutím doby, na kterou byl sjednán, pokud nebyla prodloužena ve smyslu odst. 2.2. tohoto článku a v dalších případech stanovených těmito Podmínkami nebo zákonem.

2.4 Pro úklidové služby sjednané na dobu určitou i neurčitou platí 14denní výpovědní doba. Výpovědní doba začíná běžet od nahlášení výpovědi na aktuální kontaktní e-mail na webových stránkách společnosti Andulka.

3. Frekvence a rozsah úklidu:

3.1 Přesná specifikace objednaných služeb je stanovená v čl. II odst. 4 Objednávky úklidových služeb. 

3.2 Při Objednávce služby mytí a leštění oken na chodbách, mytí rámů oken a osvětlovacích těles je v ceně zahrnuto mytí do výše 2.5 m, nikoliv výškové práce. Andulka nenese odpovědnost za úklid oken vnitřních výplní tzv. dvojitých/šroubovacích oken a osvětlovacích těles, která jsou k sobě přimontována šroubkem. Úklid těchto vnitřních výplní si zajišťuje Uživatel služby sám. 

3.3 Zajištěný úklid je prováděn v místě poskytování služeb uvedeném v Objednávce    úklidových služeb.

3.4 V ceně úklidu je zahrnutý standardní úklid se standardními čistícími prostředky. V případě potřeby použití speciálních prostředků tyto prostředky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady. V případě potřeby použití speciálních pomůcek tyto pomůcky zabezpečí Uživatel služby na vlastní náklady (např. ale ne pouze štafle, teleskopická tyč, vysavač, rejžákové koště atd.).

3.5 Úklidové služby jsou zajištěny pouze v případech, kdy v domě neprobíhá žádná rekonstrukce, opravy, ani jakékoliv činnosti, které zvyšují obvyklé znečištění Prostor poskytování služeb. Objednávka nezahrnuje úklid po stavbě či malování, úklid exkrementů, vylitých barev a laků, odstraňování grafitů, úklid výkalů, zvratků a pelechů po bezdomovcích, vyklízení nestandardního odpadu, či jiných nečistot, které nevzniknou běžným užíváním uklízených prostorů. Tyto či případné jiné služby budou objednány a plnění fakturováno samostatně nad rámec Objednávky. Nebude-li objednáno zajištění zvláštního úklidu zavazuje se Uživatel služby po těchto neobvyklých činnostech provést úklid na své náklady a nejpozději před obvyklou dobou zajištění poskytování služeb ze strany Uklízečky.

3.6 Rekonstrukce v domě vyžadující dočasné přerušení úklidu se Uživatel služby zavazuje nahlásit minimálně 1 měsíc před jejich začátkem. V opačném případě má Uklízečka právo na plné uhrazení měsíčního paušálu za úklidy, které byly naplánované.

4. Cena 

4.1 Cena za úklidové služby je uvedena v Objednávce úklidových služeb.

4.2 Cena může být ze strany společnosti Andulka navýšena.

4.3 Andulka se zavazuje o této změně informovat Uživatele služby písemně na kontaktní e-mail uvedený v Objednávce úklidových služeb. Pokud Uživatel služby do 14 dnů od oznámení navýšení ceny neukončí poskytování úklidových služeb výpovědí dle bodu 2.4 těchto podmínek, sjednávají účastníci, že souhlasí s takto zvýšenou cenou. 

4.4 Cena je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce, ve kterém má být zajištěno provedení úklidu ze strany společnosti Andulka na účet uvedený v Objednávce. Cena za využité služby společnosti Andulka bude jménem Uklízečky zprostředkována společností Andulka jako zástupce pro výběr plateb Uklízečky.

4.5 V případě vzniku přeplatku, ale ne pouze z důvodu reklamace nebo poskytnuté slevy, má Uživatel právo na jeho vrácení, a to v lhůtě 30 dní ode dne, kdy existenci přeplatku Andulka potvrdila e-mailem.

5. Uzavření Smlouvy o dílo

5.1 Uzavření Smlouvy o dílo je stvrzeno tak, že Uživatel služby umožní Uklízečce přístup do Prostor poskytování služeb, zejména předáním klíčů nebo vstupních kódů ke vstupním dveřím do domu a dále předáním klíčů od úklidové místnosti, příp. místnosti, v níž bude mít Uklízečka přístup k vodě a možnost uložení úklidových prostředků pro výkon své činnosti.

5.2 Uzavřením Smlouvy o dílo se Uklízečka zavazuje poskytovat Uživateli služby úklidové služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Objednávce úklidových služeb.

6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a v Objednávce úklidových služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování úklidových služeb Uklízečkou Uživateli služby:

6.1 Uživatel služby má právo na řádné a včasné provedení úklidu ve smluveném rozsahu. 

6.2 Uklízečka je povinna provádět úklidové služby s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality úklidových prací stanovenými v obecně závazných právních předpisech, anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností vykonávaných v Prostorách poskytování služeb.

6.3 Uklízečka je při provádění úklidových služeb povinna používat kvalitní úklidové, čistící a dezinfekční úklidové prostředky a pomůcky.

6.4 Uklízečka je povinna o dokončení úklidu informovat Uživatele služby, a to podpisem na rozpis úklidu v domě.

6.5 Uklízečka je oprávněna provést úklid v kteroukoliv dobu či kterýkoliv den v době od 7:00 hodin do 21:00 hodin a po uvedenou dobu má právo přístupu do Prostor poskytování služeb.

6.6 Uživatel služby se zavazuje poskytovat Uklízečce potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Uklízečkou odůvodněně požadovanou, a to zejména:

  • předat Uklízečce klíče nebo přístupové kódy od společných prostor domu, zejména od Prostor poskytování služeb, za účelem provedení úklidu. 
  • zajistit Uklízečce po dobu provádění úklidu přístup k odběru vody. a na vlastní náklady Uklízečce dodat, a dále umožnit Uklízečce využít místo pro výlev použité vody. Pokud přístup k odběru vody nebude zajištěn, Uklízečka provede úklid v rozsahu, v jakém jí to okolnosti umožňují.
  • zajistit Uklízečce zamykatelnou místnost nebo skříň
  • provést samostatně úklid při neobvyklé činnosti ve smyslu čl. 3 odst. 3.5 těchto Podmínek, neobjedná-li si zajištění zvláštního úklidu u Uklízečky prostřednictvím společnosti Andulka
  • zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné k úklidu a způsobilé pro provedení úklidu, a to především vyklizeny od všech předmětů, které brání či mohou bránit provedení úklidu. Uklízečka není povinna zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Uklízečka není povinna a oprávněna zajistit jejich odstranění a provedení úklidu pod nimi a současně Uklízečka neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů.
  • zajistit vyklizení kočárkáren, sušáren či jiných podobných prostor v případě, že tyto prostory jsou součásti rozsahu úklidu specifikovaného ve Objednávce úklidových služeb. Andulka nepřebírá odpovědnost za tyto věci ani za škodu na nich způsobenou.
  • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení úklidu
  • Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedeném úklidu tento prohlédnout a zkontrolovat
  • je-li Uživatelem služby právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby.

6.7 V případě prodlení Uživatele služby s úhradou ceny za potvrzenou Objednávku (tj. odměny za provedený úklid) se Uživatel služby zavazuje zaplatit Uklízečce smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Uživatel služby se zavazuje Andulce uhradit poplatek za vystavení každé jednotlivé upomínky na fakturu. Poplatek je stanoven ve výši 100 Kč za jednu každou jednotlivou upomínku.

6.8 Uživatel služby zodpovídá za bezvadný stav vlastních elektrických a plynových spotřebičů a zařízení, které jsou používány v rámci objednaných činností. Zejména zajišťuje pravidelné revize těchto elektrických a plynových spotřebičů. Zodpovědná osoba za Uživatele služby vždy seznámí Uklízečku s návody k používání těchto jednotlivých elektrických a plynových spotřebičů a zařízení. Úklid elektrických zařízení, a to zejména výtahu a výtahových drážek, je úměrný domluvené frekvenci a odpovídá standardu běžného úklidu.

6.9 Uživatel služby bere na vědomí a souhlasí s tím, že s Uklízečkou neuzavře jiný smluvní vztah bez vědomí společnosti Andulka, který by byl v rozporu se zájmy společnosti Andulka a který by způsobil jakoukoliv újmu na straně společnosti Andulka, a to jak po dobu trvání Objednávky úklidových služeb, tak pro dobu 1 roku po ukončení této Objednávky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Andulka. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro vymáhání nároku na náhradu případné škody ze strany společnosti Andulka.

7. Kontrola provádění úklidových služeb a řešení reklamací

7.1 S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Uklízečky bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však v den provedení úklidu, a to zasláním vytýkaných vad na e-mail uvedený na webových stránkách společnosti Andulka, s tím, že je povinen popsat konkrétní vady úklidových služeb.

7.2 V případě že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s Objednávkou.

7.3 Andulka se zavazuje oprávněnou reklamaci Uživatele služby řešit neprodleně, a to zajištěním provedení náhradního úklidu, který bude proveden nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení reklamace, a to bezplatně.

7.4 V případě v pořadí druhé oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na poskytnutí slevy v podobě bezplatného provádění úklidových služeb v bezprostředně následujícím kalendářním týdnu.

7.5 V případě v pořadí třetí oprávněné reklamace v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů má Uživatel služby vedle práva na zajištění bezplatného náhradního úklidu dle čl. 7 odst. 7.3 těchto podmínek právo na odstoupení od smlouvy o Dílo s Uklízečkou a zajištění jiné Uklízečky od společnosti Andulka.

7.6 V případě, že Uklízečka způsobí porušením svých smluvních povinností Uživateli služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu. Uklízečka je povinna mít pro tyto účely sjednanou pojistnou smlouvu. Je povinností Uklízečky pojistnou událost řešit na svou odpovědnost. Andulka se zavazuje poskytnout přiměřenou součinnost, jako například předat kontaktní údaje apod.

8.Hodnocení úklidových služeb

8.1 Čas od času vyzve Andulka uživatele služby, aby vložil hodnocení daných úklidových služeb Uklízečky, přičemž může uvést nepovinný komentář či zpětnou vazbu týkající se daných úklidových služeb, prostřednictvím technologické platformy Andulka. O Vaši zpětnou vazbu stojíme. Jen díky ní můžeme vylepšovat kvalitu našich služeb.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Uživatel služby uděluje dle zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Andulka. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Objednávky úklidových služeb.

9.2 Osobní údaje Uživatele služby budou zpracovávány pouze po dobu poskytování úklidových služeb a pouze pro účely plnění Objednávky. 

9.3 Andulka informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Andulka provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Andulka o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

9.4 Uživatel služby tímto uděluje společnosti Andulka výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu.  Andulka informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Objednávky úklidových služeb.

10.2 Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Andulka postoupila jím zvolené třetí osobě práva z Objednávky pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této Objednávky pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Andulka.

10.3 Uživatel služby potvrzením Objednávky úklidových služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.4 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021