Andulka

Smlouva o poskytování služeb

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) je právní dohodou uzavřenou mezi nezávislou společností podnikající v oboru úklidových služeb (dále jen „Zákazník”) a společností Andulka services s.r.o

Andulka services s.r.o.
IČ: 28136659
se sídlem: Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 19537
zastoupená: Jméno Příjmení na základě plné moci udělené dne XX.XX.XXXX
(dále také jen „Andulka“)

a

Název: 
IČ: 
se sídlem: 
je zapsána u městského úřadu 
(dále také jen „Zákazník“)

(Andulka a Zákazník dále společně také jen „smluvní strany“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

 

Článek I.
Vymezení pojmů

1. Pro účely této smlouvy se rozumí:

Andulka – obchodní společnost Andulka services, s. r. o. je podnikatelským subjektem poskytujícím administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníků (dále jen „služby“) v oboru úklidových služeb a propojuje zájemce o úklidové služby se svými Zákazníky, kteří mají zájem úklidové služby v daný čas a v daném místě poskytovat. 

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba samostatně podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru úklidových služeb, která poskytuje svým jménem a na svou odpovědnost úklidové služby finálním uživatelům služby na základě samostatného právního vztahu, založeného smlouvou o dílo. 

Uklízečka – je Zákazníkův představený, zaměstnanec nebo dodavatel (osoba provádějící pro Zákazníka úklidové služby, která není jeho zaměstnancem): (a) který splňuje v daném okamžiku platné podmínky společnosti Andulka pro aktivní uklízečky využívající služeb Andulka; (a) kterému společnost Andulka poskytla oprávnění pro přístup ke službám Andulka za účelem poskytování úklidových služeb Zákazníkovým jménem.

Uživatel úklidové služby/Uživatel služby – fyzická nebo právnická osoba poptávající úklidové služby, která vstupuje se Zákazníkem do samostatného smluvního vztahu, na jehož základě jsou Zákazníkem poskytovány úklidové služby. 

Předmětné prostory/Prostory - se rozumí prostory určené Uživatelem služby, ve kterých se uskutečňují úklidové služby prostřednictvím služeb Andulka, a to Zákazníkem a jeho Uklízečkami.

Úklidovými službami – se rozumí poskytování služeb úklidu Uživatelům úklidové služby prostřednictvím služeb Andulka, a to Zákazníkem a jeho Uklízečkami.

Objednávka úklidových služeb -  objednávka  mezi Andulkou a konečným Uživatelem služby, jejímž prostřednictvím Andulka zajišťuje pro Zákazníka a jeho Uklízečky  příležitost poskytnout Uživateli služby úklidové služby.

Smlouva o dílo – smlouva uzavřená konkludentním právním jednáním mezi Uživatelem služby a Zákazníkem, který prostřednictvím Uklízeček poskytne úklidové služby Uživateli služby. Smlouva o dílo je samostatným právním vztahem mezi Zákazníkem a Uživatelem služby, za jehož řádné plnění nese plnou odpovědnost Zákazník. Andulka není smluvní stranou smlouvy o dílo a nevznikají jí z této smlouvy žádné právní povinnosti.

 

Článek II.
Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Andulka prohlašuje, že je provozovatelem technologické platformy a má odborné zkušenosti, znalosti a know-how, na jejichž základě je schopna generovat v oblasti úklidových služeb zakázky pro Zákazníka za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zákazník prohlašuje, že má zájem o obchodní spolupráci s Andulkou, spočívající v užívání technologických a administrativních služeb na podporu své podnikatelské činnosti. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Andulka je poskytovatelem administrativní a technologické podpory a neposkytuje úklidové služby.

3. Prohlášení stran. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem generování obchodních příležitostí, poskytování technologické podpory a za účelem administrativní podpory od společnosti Andulka pro Zákazníka uzavírají tuto smlouvu.    

 

Článek III.
Předmět smlouvy

Andulka se zavazuje poskytovat po dobu trvání této smlouvy administrativní a technologickou podporu podnikatelské činnosti Zákazníka dle této smlouvy. Zákazník se zavazuje za takto poskytnuté služby hradit Andulce servisní poplatek. 

 

Článek IV.
Vymezení vztahu mezi Zákazníkem a Uživateli

Vztah smluvních stran - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě jeho poskytování úklidových služeb Uživatelům vzniká mezi Zákazníkem a Uživatelem Smlouva o dílo, tedy právně závazný přímý obchodní vztah, jehož účastníkem není společnost Andulka. Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Uživatelům nebo třetím stranám, k jejichž vzniku došlo na základě poskytnutí úklidových služeb Zákazníkem, nese výhradní odpovědnost Zákazník.

Kontaktní údaje - Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že společnost Andulka může Uživateli na základě přiměřeného požadavku sdělit Zákazníkovi kontaktní údaje a/nebo údaje o pojištění.

 

Článek V.
Vymezení vztahu mezi Andulkou a Zákazníkem

1. Vztah smluvních stran. Andulka propojuje zájemce o úklidové služby (potenciální Uživatele služby) se svými Zákazníky, kteří mají zájem úklidové služby v daný čas a v daném místě poskytovat. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že na základě toho, že společnost Andulka poskytuje Zákazníkovi administrativní a technologickou platformu a generuje v oblasti úklidových služeb nové zakázky, vzniká mezi Andulkou a Zákazníkem právně závazný, přímý obchodní vztah s rovným postavením Andulky a Zákazníka jako dvou samostatných podnikatelských subjektů. Andulka neřídí ani neovládá Zákazníka či jeho Uklízečky při plnění této smlouvy. Zákazník a jeho Uklízečky nejsou oprávněni Andulku zavazovat a zaručují se, že se nebudou vydávat za zaměstnance, jednatele ani zplnomocněné zástupce Andulky nebo jejích poboček. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva není pracovní smlouvou a na jejím základě nevzniká mezi společností Andulka a Zákazníkem (ani jejími Uklízečkami) žádný pracovní poměr (z pohledu pracovního práva, daňového práva nebo práva sociálního zabezpečení). Ve vztahu mezi Zákazníkem a společností Andulka nese a ponese výhradní odpovědnost za poskytování úklidových služeb svými Uklízečkami Zákazník.

2. Odměna za úklidové služby je výsledkem střetávání přání Uživatele služby, za kolik je ochoten zaplatit za danou službu a přáním Zákazníka, za kterou je ochoten službu poskytnout. Na základě toho, Andulka propojuje Uživatele služby se Zákazníky, kteří jsou ochotni za daných podmínek službu uskutečnit. Navržená cena pro obě strany je pak doporučená hodnota, která by měla usnadnit spojení potencionálního Uživatele služby se Zákazníkem ochotným za těchto podmínek službu vykonávat. Obě strany mají možnost finální cenu libovolně ovlivňovat.

3. Přijímání zakázek. Zákazník a jeho Uklízečky mají právo vygenerovanou zakázku od Andulky přijmout nebo odmítnout. Přijetím zakázky Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Uživatelem služby. Tím akceptuje rozsah úklidu, frekvenci úklidu i kvalitu vyžadovanou Uživatelem služby, které byly Zákazníkovi předem prezentovány prostřednictvím společnosti Andulka a nebo některým z jejích zástupců.

4. Úklid provedený jinou osobou. Pokud Zákazník plní svůj závazek z této smlouvy a ze Smlouvy o dílo prostřednictvím svých Uklízeček, nese za toto plnění prostřednictvím jiných stejnou odpovědnost, jako by plnil sám. Tuto skutečnost má povinnost Zákazník nahlásit v dostatečné době před uskutečněním samotné služby společnosti Andulka.

5. Informační povinnost. Zákazník a jeho Uklízečky berou na vědomí a přijímají požadavek Uživatele služby průběžně informovat o stavu úklidu a o jeho změnách prostřednictvím poznámky v rozpise a technologické podpory společnosti Andulka. 

 

Článek VI.
Vymezení vztahu mezi Zákazníkem a Uklízečkou

Vztah smluvních stran - Za jakékoliv povinnosti či závazky vůči Uklízečkám, k jejichž vzniku došlo na základě Zákazníkova vztahu s jeho Uklízečkami (včetně poskytnutí úklidových služeb), nese výhradní odpovědnost Zákazník. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že bude vykonávat výhradní kontrolu nad Uklízečkami a dodržovat veškeré platné právní předpisy (včetně předpisů týkajících se daní, sociálního pojištění a pracovněprávních vztahů) upravující Zákazníkův vztah s jeho Uklízečkami či jinak s ním související.

Odpovědnost za Uklízečky - Zákazník bere na vědomí, že za všech okolností nese vůči Uživatelům a společnosti Andulka odpovědnost a ručí za jednání a pochybení svých Uklízeček.

 

Článek VII.
Požadavky na úklid

1. Kontrola kvality. Uživatel služby požaduje řádné a kvalitní plnění úklidových služeb. Kontrola kvality úklidu je zajištěna především Uživatelem služby, a to např. na základě rozpisu vyvěšeném v prostorách, které jsou předmětem úklidu. Kvůli zabezpečení kvality požaduje v rozpisu určit rozsah každého konkrétního úklidu a přesný den provedení, dále také informovat o dokončení úklidu a o všech změnách, které při úklidu nastaly.

2. Hodnocení služby Uživatelem. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že po realizování úklidové služby bude Uživatel úklidové služby vyzván společností Andulka, aby danou službu ohodnotil prostřednictvím technologické platformy Andulka, přičemž může uvést nepovinný komentář či zpětnou vazbu týkající se daných úklidových služeb.

3. Průměrné hodnocení. Zákazník bere na vědomí, že přáním společnosti Andulka je umožnit Uživatelům přístup ke službám vysoké kvality prostřednictvím administrativní a technologické platformy společnosti Andulka. Aby každá Uklízečka mohla nadále využívat přístup k administrativní a technologické platformě Andulka, musí její průměrné hodnocení ze strany Uživatelů překračovat minimální přijatelné průměrné hodnocení stanovené společností Andulka pro danou oblast, jehož výši může společnost Andulka dle vlastního uvážení čas od času aktualizovat (dále jen „minimální průměrné hodnocení“).

4. Reklamace. I) Na základě oprávněné reklamace od Uživatele služby v den úklidu Zákazník souhlasí s tím, že zajistí náhradní úklid, který bude proveden nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení reklamace, a to bezplatně. II) V případě v pořadí druhé oprávněné reklamace Uživatele služby v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů, Zákazník výslovně souhlasí s tím, že vedle zajištění bezplatného náhradního úklidu zajistí pro Uživatele služby také bezplatný úklid v bezprostředně následujícím kalendářním týdnu. III) V případě v pořadí třetí oprávněné reklamace Uživatele služby v průběhu po sobě jdoucích 30 dnů, Zákazník akceptuje, že Uživatel služby má právo odstoupit od Smlouvy o dílo.

Na základě žádosti od Uživatele služby, opakovaných reklamacích, porušení smlouvy, hodnocení nižšího než je minimální průměrné hodnocení či jakéhokoliv podezření z poškození dobrého jména společnosti Andulka, její obchodní značky, pověsti nebo obchodní činnosti společnosti Andulka nebo jejích poboček má Andulka právo odstoupit od této smlouvy, Zákazníkovi odebrat služby Andulky ohledně konkrétního Uživatele služby, či libovolné skupiny Uživatelů služby, a to dle posouzení Andulky.  Andulka si dále ponechává právo dle svého výhradního a přiměřeného uvážení Zákazníkovi deaktivovat využívání administrativní a technologické podpory Andulka.

Zákazník souhlasí, že případné reklamace mohou být komunikovány přímo Uživatelem služby nebo i prostřednictvím společnosti Andulka.

 

Článek VIII.
Požadavky na Zákazníka

1. Dokumentace a odbornost. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude vždy

a) mít veškerá oprávnění, licence a povolení vyžadovaná právním řádem České republiky pro výkon samostatně výdělečné činnosti. Zákazník souhlasí s tím, že je zdravotně způsobilý k výkonu podnikatelské činnosti.

b) provádět úklidové služby s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality úklidových prací stanovenými v obecně závazných právních předpisech, anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností vykonávaných v prostorách Uživatele služby; disponovat odbornými znalostmi a zkušenostmi a udržovat vysoký standard profesionality, výkonu služby a zdvořilého přístupu.

Andulka si vyhrazuje právo nezávisle čas od času ověřovat dokumentaci Zákazníka, a to způsobem, který považuje dle svého přiměřeného uvážení za vhodný.

2. Pojištění. Zákazník souhlasí s tím, že po dobu platnosti této smlouvy zajistí pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost komerční pojištění odpovědnosti podnikatele za způsobenou škodu.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že spolu s každou z Uklízeček nese výhradní odpovědnost za přijetí takových opatření, která mohou být přiměřená a vhodná, včetně zajištění odpovídajícího pojištění, které splňuje požadavky všech platných, právních předpisů.

3. Mlčenlivost. Zákazník souhlasí s tím, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci obchodní spolupráce dle této smlouvy, zejména o Zákaznících, cenách služeb, dále o know-how Andulky a o obsahu této smlouvy, a to i po jejím skončení.

4. Vlastní zdroje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že si pro provádění činností dle této smlouvy a dle smlouvy o dílo zajistí vlastní pomůcky, úklidové prostředky a ostatní nástroje, které potřebuje pro kvalitní vykonání služby a dopraví se na místo plnění v dohodnutých termínech na vlastní náklady.

5. Doba vykonávání úklidu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím provádět úklid pro Uživatele služby v (Zákazníkem zvolený a předem nahlášený) úklidový den v době od 7:00 hodin do 21:00 hodin. Rozumíme, že tato doba je preferovaná Uživateli služeb, nicméně je možné se v případě souhlasu Uživatelem služby dohodnout i jinak.

6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím nevykonávat úklidové služby pro Uživatele služby na území ČR, s nimiž má či měl v minulosti uzavřenu smlouvu prostřednictvím společnosti Andulka, nevykonávat úklidové služby ani pro jednotlivé obyvatele nebo uživatele předmětných prostor, ve kterých zajišťuje společnost Andulka úklid předmětných prostor a nevykonávat žádnou jinou činnost, která by byla v rozporu se zájmy společnosti Andulka a která by měla či mohla mít konkurenční povahu a způsobila jakoukoliv újmu na straně společnosti Andulka, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak pro dobu 1 roku po ukončení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Andulka. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro okamžité rozvázání smluvního vztahu se Zákazníkem a jeho Uklízečkami.

 

Článek IX.
Finanční podmínky

1. Souhlas se zastoupením pro příjem plateb. Zákazník jmenuje společnost Andulka svým dočasným zástupcem pro příjem plateb a vystavování dokladů, a to výhradně od Uživatelů služby, s nimiž Zákazník uzavře smlouvu o dílo. Zákazník souhlasí s tím, že platba tímto způsobem uhrazená společnosti Andulka je považovaná za platbu uhrazenou Uživatelem služby přímo Zákazníkovi.

2. Doklady. Zákazník bere na vědomí a souhlasí tím, že v rámci administrativní podpory Andulky vystaví Andulka jménem Zákazníka účtenky, faktury nebo daňové doklady. Pomocí technologické platformy budou Zákazníkovi tyto doklady doručeny. Zákazník má povinnost, doklady bezodkladně překontrolovat. Jakékoliv opravy nebo návrhy na opravy účtenek, faktur nebo daňových dokladů za úklidové služby musí být společnosti Andulka písemně předloženy do tří (3) pracovních dnů od dokončení takových úklidových služeb. V případě, že k takovému oznámení nedojde, společnost Andulka neponese odpovědnost za jakékoliv chyby na dokladech a jejich opravení ani za přepočítání či úhradu plateb.

3. Servisní poplatek. Zákazník souhlasí s tím, že společnosti Andulka každý měsíc uhradí servisní poplatek, z každé platby obdržené od Uživatelů služeb za poskytnuté úklidové služby v daném měsíci, a to ve výši 40% z každé obdržené platby. 

4. Změna výpočtu servisního poplatku. Andulka si vyhrazuje právo na změnu výpočtu servisního poplatku kdykoliv, a to dle svého uvážení na základě faktorů na místním trhu a bude Zákazník v případě takové změny informovat emailem nebo jinak elektronicky. Další využívání služeb Andulka po jakékoliv takové změně výpočtu servisního poplatku představuje souhlas Zákazníka s takovou změnou.

5. Platba Zákazníkovi. Andulka je povinna po započtení jejího nároku na úhradu servisního poplatku či jiných jejich nároků vůči Zákazníkovi, poukázat finanční prostředky, uhrazené Uživateli služeb Zákazníkovi za poskytnuté úklidové služby, na účet Zákazníka, který Zákazník sdělí společnosti Andulka v dostatečném předstihu.

6. Zápočet nároku. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Andulka může provádět jednostranný zápočet nároků společnosti Andulka na úhradu servisního poplatku či na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy oproti nárokům Zákazníka vůči společnosti Andulka na vyplacení finančních prostředků obdržených od Uživatelů úklidových služeb.

7. Daně a účetnictví. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zákazník a každá/ý z jeho Uklízeček nesou plnou odpovědnost za vedení účetnictví případně daňové evidence, placení daní a odvodů ze svého vlastního příjmu, či jiné povinnosti tak jak je vyžadováno platnými zákony. 

8. Změna ceny úklidové služby. Cena za poskytnutou službu se může v čase měnit v závislosti na požadavcích Zákazníka a Uživatele služby.

9. Charakter plateb. Smluvní strany shodně konstatují, že žádnou z plateb dle této smlouvy nepovažují za zálohovou. Za zálohovou platbu se mezi smluvními stranami považuje pouze taková platba, která byla oběma smluvními stranami za zálohovou označena. Úročení případných zálohových plateb smluvní strany tímto výslovně vylučují.

 

Článek X.
Trvání smlouvy

1. Doba platnosti smlouvy. Tato smlouva vstoupí v platnost v den podpisu této smlouvy (elektronicky či jiným způsobem) a uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Ukončení. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Společnost Andulka může dále tuto smlouvu vypovědět i bez výpovědní lhůty s okamžitou účinností v případě, že Zákazník již dále nesplňuje zákonné podmínky nebo standardy a zásady společnosti Andulka pro poskytování úklidových služeb. O takovém ukončení společnost Andulka Zákazníka neprodleně vyrozumí. 

 

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Porušení povinnosti. V případě porušení povinnosti Zákazníkovi poskytovat úklidové služby dle smlouvy o dílo řádně a včas si ponechává Andulka výhradní právo pro účtování jednorázového poplatku ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

2. Porušení mlčenlivosti a výpovědní lhůty. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle Článku VIII. odst. 3) či v případě nedodržení minimální výpovědní lhůty dle Článku X. odst. 2) je Zákazník povinen uhradit společnosti Andulka smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle článku VIII. bodu 6) této smlouvy je Zákazník povinen uhradit společnosti Andulka smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut je sjednána přiměřeně s přihlédnutím k potencionální výši škody při porušení povinností z této smlouvy.

 

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Změny smlouvy. Společnost Andulka si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu této smlouvy, a to s platností od okamžiku oznámení nového znění smlouvy prostřednictvím emailu na online portálu, který je k dispozici v rámci služeb Andulky, anebo jinak elektronicky Zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že používáním služeb Andulka po oznámení nového znění smlouvy projevuje s tímto souhlas a je jím vázán. 

2. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

3. Postoupení. Zákazník nesmí zcela ani částečně postoupit či převést tuto smlouvu ani žádnou ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, tím není dotčen čl. XII. bod 4 této smlouvy - postoupení pohledávek podle čl. XII. bod 4 této smlouvy písemný souhlas nevyžaduje. Společnost Andulka může tuto smlouvu nebo některá či všechna svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy zcela či částečně čas od času a bez souhlasu postoupit či převést. 

4. Postoupení pohledávek dle § 1887 občanského zákoníku. V případě, že Uživatel služby zcela neuhradí Zákazníkovi cenu za dílo podle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití služeb Andulky, a to do 5. dne ode dne splatnosti ceny díla, postupuje Zákazník uplynutím této lhůty na Andulku: 

a) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu ceny za provedení díla, kterou je povinen uhradit Uživatel služby Zákazníkovi na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití služeb Andulky;

b) celou svoji pohledávku s příslušenstvím spočívající v nároku na úhradu smluvní pokuty, kterou je povinen uhradit Uživatel služby Zákazníkovi ve výši 0,05 % z dlužné částky za cenu za dílo za každý, byť jen započatý den prodlení s hrazením ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Uživatelem služby a Zákazníkem v návaznosti na využití služeb Andulky. 

Zákazník za uvedených podmínek postupuje na Andulku specifikované pohledávky týkající se veškerých budoucích Smluv o dílo uzavřených s Uživateli služby v návaznosti na využití služeb Andulky. Andulka tyto budoucí pohledávky za uvedených podmínek přijímá. 

5. Úplné znění smlouvy. Tato smlouva včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy a nahrazuje a zneplatňuje veškeré předchozí a souběžné smlouvy či ujednání týkající se takového předmětu. V rámci této smlouvy se výrazy „včetně“ a „zahrnovat“ rozumí spojení „včetně, nikoliv však výlučně“. 

6. Oddělitelnost. Jestliže bude kterékoliv z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoliv práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany zamění nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část).

7. Souhlas. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.